przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 z dnia 27.08.2020 r.

 

PRZEDSZKOLE NR 144 „ZACZAROWANY OŁÓWEK”

 

Procedura organizacji pracy

Przedszkola nr 144

 „Zaczarowany Ołówek”

w czasie zagrożenia epidemicznego

 

PODSTAWA PRAWNA

1.  Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od

     1 września 2020r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/ opiekunów

     prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

2.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla

     przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

     przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza procedura określa zasady zachowania   na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 144 „Zaczarowany Ołówek” w Warszawie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

    Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem.

 

 1. OBOWIĄZKI

§ 1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor Przedszkola:

 1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Współpracuje z Organem Prowadzącym Przedszkole w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego zgodnie z potrzebami, warunkami i możliwościami na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa; jeżeli jest taka konieczność dokonuje zmian stanowiskowych w możliwym zakresie.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki.
  W związku z powyższym wymagane jest podpisanie przez rodziców/ prawnych opiekunów Oświadczenia.
 5. Wydziela obszar do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Dopilnowuje, by przy  wejściu do przedszkola znajdował się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja dezynfekcji rąk, umieszczona w widocznym miejscu, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, umieszczone w widocznych miejscach.
 8. Dopilnowuje, aby  w widocznym miejscu, wisiała instrukcja prawidłowego sposobu zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych i maseczki oraz kosz na zużyte maseczki i rękawiczki.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka i inne objawy) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się bez zbędnej potrzeby po placówce.

 

Nauczyciele:

 1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu
 2. Organizują działania opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w wymiarze zawartym
  w obowiązującym arkuszu organizacji.
 3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 4. Pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci, umieszczonej
  w widocznych miejscach w placówce. Wyjaśniają znaczenie piktogramów związanych
  z działaniami dotyczącymi ochrony zdrowia.
 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

Personel administracyjny:

 1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.
 2. Kierownik gospodarczy dodatkowo przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa
  w zakresie zbiorowego żywienia.
 3. Kierownik gospodarczy dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: biały fartuch, maseczka, rękawiczki. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

 

Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe:

 1. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Wietrzy sale, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę lub częściej, jeżeli będzie taka potrzeba.
 3. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, zabawki, materace, blaty stołów do spożywania posiłków, parapety, podłogi. Wykonywane czynności dokumentuje w „Karcie kontroli”
 5. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe w łazienkach: armaturę, sanitariaty, dozowniki, kosze na odpady, parapety, podłogi
 6. Wyparza naczynia i sztućce, używane przez dzieci i pracowników podczas spożywania posiłków.
 7. Dezynfekuje powierzchnie w szatniach: szafki, parapety, klamki, włączniki, podłogi.
 8. Osoba wyznaczona sprawuje opiekę nad dziećmi w szatni przedszkolu, pomaga w przebraniu się.
 9. Osoba wyznaczona z danej grupy przebywa z odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem do czasu przybycia rodzica/ prawnego opiekuna, ewentualnie wezwanego lekarza.
 10. Woźna oddziałowa sprząta i dezynfekuje wszystkie pomieszczenia, w których przebywały osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Pracownicy kuchni:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Stosują środki higieny osobistej: fartuchy, czepki, rękawiczki, maseczki/ przyłbice.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wykonywane czynności dokumentują w „Karcie kontroli”.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Dozorcy:

 1. Dezynfekują zabawki na terenie ogrodu  przedszkolnego.
 2. Pilnują, by do przedszkola i na jego teren nie wchodziły osoby nieupoważnione, a interesanci przestrzegali obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Rodzice:

 1. Zapoznają się z procedurami, opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIA.
 2. Przekazują telefonicznie, ewentualnie za pomocą poczty mailowej  w przypadku, gdy kontakt telefoniczny jest niemożliwy, dyrektorowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne
  i mogą mieć wpływ na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów chorobowych takich jak:

podwyższoną temperaturę ciała,

ból głowy i mięśni,

ból gardła,

kaszel,

duszności i problemy z oddychaniem,

uczucie wyczerpania,

brak apetytu.

 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 2. Dopilnowują, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu rąk wodą
  z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania.
 5. Są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów do bezpośredniego kontaktu i bezwzględnego odbierania połączeń telefonicznych z przedszkola.

 

 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 1

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKAZ PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
 2. Nauczyciele/personel obsługowy w grupach dokonują pomiaru temperatury dziecku, a jej odczyt zapisują w tabeli pomiaru temperatury.
 3. Rekomenduje się, aby dziecko przebywało w przedszkolu w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza.
 4. Jeśli dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola przed godziną otwarcia oddziału, do którego uczęszcza, pozostaje w innej grupie do godziny otwarcia jego oddziału. Ta sama zasada obowiązuje podczas odbierania dzieci z przedszkola.
 5. W każdej szatni jednocześnie może przebywać jeden rodzic.  
 6. Podczas wejścia do  przedszkola konieczne jest zdezynfekowanie rąk oraz posiadanie przez rodzica maseczki ochronnej.  Przez wzgląd na sytuacje przekazywanie i odbieranie  dziecka  powinno odbywać  się  w maksymalnie krótkim czasie.

§ 2

PRZEBYWANIE OSÓB POSTRONNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 1. Należy ograniczyć na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. W przypadku pilnych spraw o wejściu na teren przedszkola osób trzecich/ interesantów decyduje dyrektor przedszkola.
 3. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w § 3 pkt. 4).

 

 1. PROCEDURY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

§ 1

PRZYGOTOWANIE I PRACA PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik po wejściu na teren przedszkola dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury; gdy nie przekracza ona 37,5oC oraz pracownik nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę na swoim stanowisku.
 2. Każdy pracownik zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, 1 przyłbicę.
 3. Woźne oddziałowe dodatkowo zaopatrzone są w fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.
 4. Pracownicy, przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków myją i dezynfekują ręce wg instrukcji.
 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 6. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania bezpiecznej odległości między sobą.
 7. Poruszanie się pracowników pomiędzy oddziałami oraz swoimi stanowiskami pracy jest zabronione. Pracownicy, w razie potrzeby, kontaktują się z dyrektorem i innymi pracownikami telefonicznie.

§ 2

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Każdy oddział przedszkolny przebywa w wyznaczonych i stałych salach.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 1,5m2 na każde dziecko i każdą osobę dorosłą.
 3. Z sal, w których przebywają dzieci są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek pozostaje ograniczona.
 4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu.
 5. Sale przedszkolne należy wietrzyć co godzinę lub częściej, w miarę potrzeb i możliwości.
 6. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym każda grupa przebywa na wyznaczonym dla niej terenie.
 7. Do odwołania wstrzymuje się wyjścia z dziećmi poza teren placówki.
 8. Do odwołania wstrzymane jest mycie zębów przez dzieci w przedszkolu.
 9. Pościel dzieci korzystające z leżakowania będzie oddawana rodzicom do prania raz w tygodniu.
 10. Na przestrzeni, w której przebywa dany oddział przedszkolny wyznaczony zostanie obszar do izolacji osób z objawami chorobowymi.

§ 3

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA

 1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej przez personel kuchenny z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Podczas przygotowywania posiłków pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki/ przyłbice.
 3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem
  w celu przygotowania posiłków.
 4. W każdej sali znajduje się dystrybutor z wodą pitną. Nauczyciel lub pracownik obsługi podaje dzieciom wodę do picia w kubeczku, który po użyciu jest myty i dezynfekowany.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w ciepłej wodzie z detergentem i wyparzać
  w temperaturze minimum 60o C.

§ 4

DEZYNFEKCJA

 1. Osoby dorosłe, wchodzące na teren przedszkola zobligowane są do dezynfekcji rąk wg instrukcji.
 2. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po jedzeniu.
 3. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatury, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy
  z długim rękawem (do użycia w razie konieczności).
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

§ 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora placówki.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej a termometrem innym   niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 2. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 3. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 4. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są    o zaistniałej sytuacji.
 5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA           

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:

 

 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 4. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu nie mogą przychodzić do pracy.

6.   Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7.   Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 7

 1. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, dyrektor może zawiesić zajęcia w przedszkolu na czas oznaczony.
 2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy lub całej placówki.
 3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części I par.3  pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

•      Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

•      Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

•      Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

•      Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

 

 1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

………………………………………………

(Podpis dyrektora)

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.