przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Portale dla dzieci w wieku ...
17 marca 2020

Portale ogólne: https://www.lulek.tv/ Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na ...

Mazowiecki Informator dla Rodziców ...
14 czerwca 2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty znajduje się Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej ...

Linki

Program wychowawczy przedszkola


PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA
NR 144 „Zaczarowany Ołówek”
W Warszawie
 
 
 1. Wstęp
 
Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 
Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek.
 
Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pedagoga, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.
 
 
 1. Podstawy prawne programu wychowawczego:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).        
 • Statut przedszkola.
 
 1. Cele programu:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych. 
 
 1. Model absolwenta
Absolwent przedszkola:
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
 • samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych,
 • dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
 • wie, jakiej jest narodowości,
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 
 1. Założenia programu i formy realizacji
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.
 
 1. Formy oddziaływań wychowawczych: 
 • zabawy samorzutne,
 • zajęcia i zabawy zorganizowane,
 • spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.
 
 1. Metody pracy wychowawczej 
 • aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),
 • podające(opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),
 • problemowe(gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).
 
 1. Zadania wychowawcze
Dyrektor przedszkola:
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.
Nauczyciele:
 • poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,
 • organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
 • rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,
 • propagują zasady kulturalnego zachowania,
 • troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
 • eliminują zachowania niepożądane,
 • ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Rodzice:
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Pracownicy niepedagogiczni:
 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,
 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
Rada Rodziców:
 • reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces
 • wychowawczy przedszkola,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola. 
 
 1. Uroczystości i imprezy szkolne:
 • Święto pieczonego ziemniaka,
 • Mikołajki,
 • Spotkanie choinkowe,
 • Jasełka i Wigilia
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal karnawałowy,
 • Festyn rodzinny,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Matki.
 
 1. Ewaluacja – kryteria sukcesu
Dzieci:
 • potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych,
 • są odpowiedzialneza swoje zachowanie,
 • realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.