przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Portale dla dzieci w wieku ...
17 marca 2020

Portale ogólne: https://www.lulek.tv/ Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na ...

Dyżur wakacyjny
17 marca 2020

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem: od dziś tj. 25 marca od godz. 9.00 do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: ...

Linki

Program wychowawczy przedszkola


PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA
NR 144 „Zaczarowany Ołówek”
W Warszawie
 
 
 1. Wstęp
 
Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 
Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek.
 
Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pedagoga, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.
 
 
 1. Podstawy prawne programu wychowawczego:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).        
 • Statut przedszkola.
 
 1. Cele programu:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych. 
 
 1. Model absolwenta
Absolwent przedszkola:
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
 • samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych,
 • dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
 • wie, jakiej jest narodowości,
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 
 1. Założenia programu i formy realizacji
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.
 
 1. Formy oddziaływań wychowawczych: 
 • zabawy samorzutne,
 • zajęcia i zabawy zorganizowane,
 • spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.
 
 1. Metody pracy wychowawczej 
 • aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),
 • podające(opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),
 • problemowe(gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).
 
 1. Zadania wychowawcze
Dyrektor przedszkola:
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.
Nauczyciele:
 • poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,
 • organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
 • rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,
 • propagują zasady kulturalnego zachowania,
 • troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
 • eliminują zachowania niepożądane,
 • ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Rodzice:
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Pracownicy niepedagogiczni:
 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,
 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
Rada Rodziców:
 • reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces
 • wychowawczy przedszkola,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola. 
 
 1. Uroczystości i imprezy szkolne:
 • Święto pieczonego ziemniaka,
 • Mikołajki,
 • Spotkanie choinkowe,
 • Jasełka i Wigilia
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal karnawałowy,
 • Festyn rodzinny,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Matki.
 
 1. Ewaluacja – kryteria sukcesu
Dzieci:
 • potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych,
 • są odpowiedzialneza swoje zachowanie,
 • realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.