przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Regulamin przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji podawanymi do publicznej wiadomości
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.30.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej przedszkola.
 5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.30 i odbierania w ustalonych porach (do godz. 13.00 w przypadku dzieci 5-cio godzinnych).
 6. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym
 7. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.
 8. Nieodebranie dziecka do godziny 17.30, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 9. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają nauczycielce zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka    w grupie.
 10. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do10 każdego miesiąca.
 11. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora ,nauczyciela lub kierownika gospodarczego przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana
 12. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 13. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi
 14. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp  .
 15. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie
 16. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu
 17. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych
 18. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych,zajęć koorygująco-wspierających.
 19. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 20. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola. PRAWA DZIECKA
 21. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 22. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 23. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.
 24. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 25. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
 26. Dziecko powinno przebywać w przedszkolu nie więcej niż 9 godzin dziennie
Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu. Informacji udziela dyrektor przedszkola.
W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
      
I Śniadanie   8:30 -   9:00
II Śniadanie        10:30
III Obiad 12:00 - 12:30
IV Podwieczorek        14:30

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.