przedszkole

Przedszkole Nr 144
ul. Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

Portale dla dzieci w wieku ...
17 marca 2020

Portale ogólne: https://www.lulek.tv/ Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na ...

Mazowiecki Informator dla Rodziców ...
14 czerwca 2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty znajduje się Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej ...

Linki

Program edukacyjny

Przedszkolny zestaw programów – podstawy prawne:
 
Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu regulowana jest przez następujące przepisy prawne:
 
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej;
 2. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2007 nr.35,poz,222 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Realizowane programy:
 
 • "Plac zabaw" - program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
 • „Dziecięca matematyka" - autorki: Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
 • "Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym" - program profilaktyczny
 • Program edukacyjny CMC - ma na celu wprowadzenie programów masażu pleców, dłoni i głowy, które zostały utworzone przez Evę Scherer, do edukacji i opieki zdrowotnej, w celu zmniejszenia stresu, rozwoju empatii, budowaniu pozytywnego obrazu własnego ciała, oswajaniu z dobrym dotykiem, redukcji nadpobudliwości, lepszej koncentracji na zajęciach
 • Program logopedyczny "Mówię ładnie"- program własny.
 
Więcej informacji nt. metody CMC pod adresem www.childconnection.org.nz

Przedszkolny Program Edukacji Kulturalnej  

w Przedszkolu nr 144 „Zaczarowany ołówek” na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawa prawna:

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policyjnej (Dz.U. z 2017 r, poz.356)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r., poz.752)

·Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

·Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.

 

Cele ogólne:

1.Wprowadzanie dzieci w świat kultury i sztuki.

2.Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na lata 2015-2020.

3.Wspieranie dzieci w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.

4.Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5.Tworzenie warunków do rozwijania  twórczej aktywności  dzieci.

 

Cele szczegółowe:

Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

1. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem (organizacja spotkań rodzinnych ,przedstawień ,programów

    słowno-muzycznych ,wyjazdów do teatrów i muzeów, udział w konkursach recytatorskich i teatralnych).
2. Wychowanie przez sztukę – muzyka: udział dzieci w różnych formach  aktywności muzyczno-ruchowej.
3. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (udział w przedsięwzięciach -imprezy, konkursy plastyczne,

     wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi)

4. Animowanie życia kulturalnego w przedszkolu.                         

5. Doskonalenie kadry nauczycielskiej –udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia z zakresu edukacji kulturalnej.

 

Odbiorcy programu

Odbiorcami programu jest cała społeczność przedszkolna, dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych i nauczyciele, a także rodzice.

 

Realizatorzy

Zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej w naszym przedszkolu do realizacji Programu został powołany koordynator edukacji kulturalnej. Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele Przedszkola nr 144 „Zaczarowany Ołówek”. Do współpracy zaproszeni zostaną różne instytucje kultury m. st. Warszawy, inne przedszkola.

 

Spodziewane efekty:

 • Wszechstronny rozwój  dzieci .
 • Udział dzieci w wielu imprezach kulturalnych.
 • Stała współpraca z instytucjami kultury m. st. Warszawy.
 • Zrealizowanie zaplanowanych imprez kulturalnych w przedszkolu.

 

Podmioty    wspierające:

Rada Rodziców Przedszkola nr 144 „Zaczarowany ołówek”

 

Finansowanie

Zaplanowane działania przedszkole będzie finansować z własnych środków oraz środków finansowych Rady Rodziców uzyskanych z darowizn rodziców .               

 

Szczegółowe zadania w ramach realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Kulturalnej:

Zadania

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

Uczestnictwo w ofercie edukacji kulturalnej w przedszkolu

 

- teatrzyki

 

- koncerty muzyczne

 

- edukacja językowa: nauka języka angielskiego

 

Dyrektor przedszkola

1x w miesiącu

1x w miesiącu

2x w tygodniu

Rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

- zajęcia dydaktyczne,

- Święto Niepodległości,

- spotkania z ciekawymi ludźmi ( w ramach realizacji Rocznego Planu pracy Przedszkola),

-wystawy tematyczne, okolicznościowe i rocznicowe, przygotowywane przez przedszkolaków,

Nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Animowanie życia kulturalnego w przedszkolu

- imprezy przedszkolne:                                                         np. Dzień Pieczonego Ziemniaka

- Spotkanie rodzinne z okazji Dnia Mamy i Taty,

- Festyn rodzinny,

- spotkania rodzinne: „Wigilijne spotkanie”,

- warsztaty bożonarodzeniowe,                                   

- warsztaty wielkanocne,

- Spotkanie z Mikołajem

- Bal Karnawałowy,

- spotkanie z autorką książek dla dzieci p. Barbarą Ciemską

Nauczyciele oddziałów

Dyrektor przedszkola

wg kalendarza imprez

Realizacja przedsięwzięć międzyprzedszkolnych, dzielnicowych, ogólnopolskich.

- konkurs recytatorski pt. „Czarodziejskie

  słowa”

- Mokotowski Przegląd Muzyczny,

- konkursy plastyczne

Nauczyciele oddziałów

 

 

Współpraca z instytucjami kultury:

- z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie,

                                                                                    - z warszawskimi muzeami,

 

- z teatrami,

 

 

- zajęcia biblioteczne,

 

- wyjścia do muzeów m.st. Warszawy:

- Muzeum Narodowe, Muzeum Królikarnia,

-  Królikarnia

- Udział w spektaklach teatralnych:            Wyjście do Teatru Guliwer na spektakl

 

Nauczyciele oddziałów

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

1,2 x w miesiącu w ciągu roku szkolnego

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

 

 

Opracowała:  Kamila Piotrowska

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 144

ul. Wiktorska 95/97,
02-582 Warszawa

tel/fax: 22 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.